• Bagnanti (copia Bouguereau), olio
  662 0 0
 • copia Bouguereau, olio
  682 0 0
 • Moravia, olio
  662 0 0
 • Parrot, olio
  761 0 0
 • Tramonto a Roma, olio
  620 1 0